قوانین داوری

قبل از ارسال عکس لطفا به این نکات دقت کنید:

۱- با توجه به آنکه این سوگواره برای دریافت عکس دسنته جمعی هیات هاست، صرفا تصاویری افقی می توانند در سوگواره شرکت کنند.

۲-لطفا تصویر را در ابعاد استاندارد و به صورت عکس ارسال کنید.(فایل قبول نمی شود)

۳-قرعه کشی از میان افرادی انجام می شود که تصویر دریافتی را در اینستاگرام خود منتشر کنند و هشتک های اختصاصی سوگواره را درج کنند.